O Synodzie

CO TO JEST SYNOD?

Synod jest zgromadzeniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w jego zadaniu kierowania wspólnotą diecezjalną. Synod pełni zatem funkcję doradczą i poprzez podjęcie refleksji nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa określa, w jakim miejscu znajduje się dana społeczność. Każdy synod ma nie tylko charakter prawny, ale i pastoralny. W tym znaczeniu synod można określić jako akcję duszpasterską, której podmiotem i przedmiotem jest cała wspólnota diecezjalna.

JAKI JEST CEL SYNODU?

Celem Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej jest wzrost wiary i gorliwości apostolskiej, a także rozwijanie duszpasterstwa i inicjowanie nowych działań ewangelizacyjnych poprzez wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi Łódzkiemu na obecnym etapie jego dziejów.

W związku z tym refleksja synodalna będzie skoncentrowana w sposób szczególny na trzech istotnych obszarach duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej: młodzieży, rodzinie i parafii.

Punktem wyjścia w podjęciu dyskusji nad tymi ważnymi sektorami duszpasterstwa będą trzy kluczowe dokumenty pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka: encyklika „Lumen fidei”, posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, które pomogą wskazać kierunki działań w kontekście znaków czasu i pojawiających się wyzwań oraz zarysować perspektywy urzeczywistniania Kościoła Łódzkiego.

Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej ma być zatem wydarzeniem wiary, zaproszeniem do wspólnotowego namysłu nad naszą tożsamością chrzcielną, skierowanym do całej wspólnoty wiernych Kościoła Łódzkiego w celu doprowadzenia jej do doświadczenia spotkania z żywym Jezusem i do dzielenia się radością Ewangelii z bliźnim.

Synod Duszpasterski Archidiecezji Łódzkiej wpisuje się w duchowe przygotowanie Kościoła Łódzkiego do Jubileuszu 100. rocznicy jego istnienia. W tym kontekście będzie on okazją do zaczerpnięcia z bogatego doświadczenia wiary Kościoła Łódzkiego, która na przestrzeni 100 lat jego istnienia znajdowała swoje odzwierciedlenie w życiu duszpasterskim, aby wyciągając wnioski z przeszłości podjąć wspólnie w duchu odpowiedzialności za Kościół twórczą refleksję nad odnową duszpasterstwa w Archidiecezji Łódzkiej.

POWOŁANIE ZESPOŁU SYNODALNEGO                   

Łódź, 01 września 2020 r.

Ks. Krzysztof Żernicki

Opiekun Parafialnego Zespołu Synodalnego

Ks. Andrzej Miłosz

Proboszcz

W związku z rozpoczęciem III Etapu „Parafia wspólnotą uczniów misjonarzy”, IV Synodu Duszparsterskiego Archidiecezji Łódzkiej, w parafii p. w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi-Rudzie do Parafialnego Zespołu Synodalnego pragnę przedstawić następujące osoby:

  1. Karolina i Marcin Gawron 
  2. Jadwiga i Krzysztof Płonka 
  3. Anna i Andrzej Krakowiak
  4. Elżbieta i Marek Truskolascy
  5. Beata i Szymon Wacowscy  
  6. Agata i Tomasz Kuśmierz 
  7. Małgorzata i Adam Krakowiak  
  8. Elżbieta i Słowomir Żmuda  
  9.  Monika i Piotr Pietrzyk
  10.  Jolanta i Julianna Szmiel

Akceptuję

Ks. Andrzej Miłosz – Proboszcz

MODLITWA ZA IV SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, Ty mocą Ducha Świętego prowadzisz i ożywiasz cały Kościół – Oblubienicę Chrystusa.

Zgromadzeni we wspólnocie Łódzkiej Owczarni, pragniemy razem wyruszyć w drogę, aby dobrze przygotować się do jubileuszu stulecia jej powstania poprzez owocne przeżycie IV Synodu naszej Archidiecezji.

Prosimy Cię, Ojcze Miłosierny, aby młodzież otwierając się na Światło Wiary wzrastała w latach, mądrości i łasce u Ciebie i u ludzi
oraz odważnie kroczyła za Jezusem i Jego nauką.

Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego, uczyń każdą z naszych rodzin miejscem komunii, Wieczernikiem modlitwy
i autentyczną szkołą Ewangelii, aby Radość Miłości w niej przeżywana
stała się także radością Kościoła.

Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, aby nasze parafie – wspólnoty uczniów misjonarzy stały się środowiskami słuchania Słowa, adoracji i celebracji, dialogu, ofiarnej miłości, świadectwa i dzielenia się wiarą. Niech Radość Ewangelii dotrze do każdego człowieka i niech nikt nie zostanie pozbawiony jej światła.

Maryjo, Matko Kościoła, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Święty Józefie, Patronie naszej Archidiecezji, módl się za nami!
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami!
Święty Maksymilianie, Patronie Rodzin, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni Archidiecezji Łódzkiej, módlcie się za nami!